Ochrana osobných dát

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA
Posledná aktualizácia zo dňa 3.1. 2020

 
1.         Všeobecné ustanovenia a kontaktné údaje

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spoločnosť FRESH MINDS, s.r.o., ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len „FRESH MINDS“ alebo „prevádzkovateľ údajov“) nazhromaždí a ktoré bude spracovávať o svojich zákazníkoch a používateľoch webových stránok (ďalej len „používateľ“) pri používaní webových stránok a služieb na nich poskytovaných (ďalej len „webové stránky“) freshminds.sk, zariadim.sk, refe.sk.
Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).


2.         Základné údaje o prevádzkovateľovi

Názov: FRESH MINDS s.r.o.
Sídlo: Staré záhrady 4816/10, 821 05 Bratislava
IČO: 46464247
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro., vl.č.: 77913/B

tel.: [+421 918 22 88 98]
e-mail: info@zariadim.sk
www: www.zariadim.sk

Kontaktné údaje na zástupcu FRESH MINDS:
meno/názov: ZÁKAZNICKÝ SERVIS
adresa: Nevädzová 806/5, 821 01, Bratislava
tel.: +421 918 22 88 98
e-mail: info@zariadim.sk


Kontaktné údaje na manažéra GDPR pre ochranu osobných údajov:
meno/názov: Martin Chyla
sídlo: Staré záhrady 4816/10, 821 05 Bratislava
tel.: +421 903 458 104
e-mail: martin@zariadim.sk


3.         Aktualizácie a dostupnosť zásad

FRESH MINDS je oprávnený tieto zásady meniť. Informácie o tom, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia týchto zásad, nájdete v hornej časti týchto zásad. Zmeny v týchto zásadách nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia ich aktualizovanej verzie na webových stránkach. Ak budete používať naše webové stránky po vykonaní aktualizácií, bude to chápané ako Váš súhlas s aktualizovanou verziou zásad.


4.         Informácie poskytnuté používateľom

Niektoré časti webových stránok môžu požadovať, aby používatelia uviedli svoje osobné údaje, aby mohli využívať výhody ponúkané určitými službami (napr. registrácia na zariadim.sk alebo spracovanie objednávok) alebo účasť na konkrétnej aktivite (napr. práca s internetovým obsahom).
FRESH MINDS je oprávnený spájať poskytnuté informácie s ďalšími informáciami, či už získanými na webových stránkach, alebo inými spôsobmi, vrátane napr. predchádzajúcich objednávok používateľa.


5.         Pasívne zhromažďovanie a využívanie informácií

Počas prezerania webových stránok môžu byť určité informácie pasívne zhromažďované pomocou rôznych techník a nástrojov, napr. IP adresy, cookies, a zhromažďovania (t. j. bez toho, aby používatelia v skutočnosti aktívne poskytli akékoľvek informácie).

Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania používaných na našich webových stránkach nájdete v Informáciách o súboroch cookies. V týchto Informáciách o súboroch cookies nájdete informácie o tom, ako súbory cookies a technológie sledovania odmietnuť. Ak súbory cookies alebo ďalšie technológie sledovania neodmietnete, má sa za to, že ste udelili súhlas s ich používaním.


6.         Odkazy na externé webové stránky

Tieto zásady neupravujú ochranu osobných údajov, poskytovanie informácií a ďalšie postupy externých partnerov, za ktoré FRESH MINDS nenesie žiadnu zodpovednosť, vrátane externých partnerov prevádzkujúcich webové stránky alebo oblasti webu (vrátane aplikácií), na ktoré je možné prostredníctvom týchto webových stránok vstúpiť, alebo na ktoré odkazuje odkaz na týchto webových stránkach. Prístupnosť alebo akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach na také webové stránky tretích strán nesmie byť chápaný ako súhlas FRESH MINDS s takou stránkou.


7.         Rozsah a účel spracovávania osobných údajov

V niektorých prípadoch môže FRESH MINDS informácie o používateľoch získať buď priamo od používateľa, alebo z iných zákonných zdrojov. Niektoré informácie, ktoré FRESH MINDS takto získa, môžu byť klasifikované ako "osobné údaje" v súlade s bodom 1 článku 4 nariadenia GDPR.
Informácie o akejkoľvek neidentifikovanej alebo identifikovateľnej osobe môžu byť použité a zverejnené na akýkoľvek účel. Ak je možné údaje, ktoré sa netýkajú neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb, spájať s údajmi týkajúcimi sa neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb (napr. Vaše meno možno spojiť s Vašou geografickou polohou), bude FRESH MINDS uchovávať tieto zlúčené informácie ako osobné údaje, kým budú tieto údaje spolu súvisieť (napr. odporúčanie najlepšej formy dodania tovaru podľa Vášho bydliska alebo odporúčania rovnakého alebo podobného produktu z ponuky, ktorý je v akcii).

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov, trvanie a osoby oprávnené získať prístup k osobným údajom sú uvedené v tabuľke na konci tohto dokumentu.

8.         Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

 1. Používateľ má právo na prístup k osobným údajom za podmienok stanovených v článku 15 nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ údajov poskytne používateľovi zadarmo kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami. Za všetky ďalšie kópie vyžiadané používateľom má prevádzkovateľ údajov právo účtovať primeraný poplatok.
 2. Uplatnením práva na opravu má používateľ tiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov za podmienok stanovených v článku 16 nariadenia GDPR.
 3. V prípade, že používateľ uplatní právo na vymazanie osobných údajov, je prevádzkovateľ osobných údajov povinný príslušné osobné údaje vymazať, ak nebude prevádzkovateľ údajov spracovávať a uchovávať konkrétne údaje pre plnenie svojej povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov alebo ak nebudú dané iné podmienky v článku 17 nariadenia GDPR.
 4. Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov obmedzenia spracovávania údajov za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia GDPR.
 5. Ohľadom práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR má používateľ právo dostať od prevádzkovateľa osobných údajov osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo prevádzať tieto údaje na iného prevádzkovateľa osobných údajov. Ak je to technicky možné, má používateľ právo na to, aby boli jeho osobné údaje jedným prevádzkovateľom priamo prenášané druhému prevádzkovateľovi.
 6. V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania) má používateľ právo byť z takejto činnosti vylúčený podľa podmienok stanovených v článku 22 nariadenia GDPR.
 7. Každý používateľ má právo predložiť sťažnosť orgánu dohľadu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú: https://www.dataprotection.gov.sk, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 323 132 14.
 8. Každý používateľ má právo na účinnú súdnu ochranu v prípade, keď sa domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a ďalej mu prislúcha právo požadovať náhradu škody na súde.

9.         Vaše právo vzniesť námietku

Používateľ má v súvislosti s údajmi spracovávanými podľa bodov 7.4, 7.7 a 7.8 týchto zásad právo vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov (z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie) za podmienok stanovených v článku 21 nariadenia GDPR.
Pre uplatnenie tohto práva nás môžete kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti FRESH MINDS.

 

Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti s Vašou činnosťou na našich stránkach?

 

 

Účel spracovania údajov
 

Právny základ spracovania údajov

Rozsah spracovania údajov

Doba spracovania údajov

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov )?

 

7.1

Uzatvorenie a plnenie zmluvy .
 
Účelom spracovania údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy (realizácia obchodnej transakcie a dodanie tovaru) uzatvorenej medzi Fresh minds a používateľom, ktorý je fyzickou osobou.
 

Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. V prípade neposkytnutia týchto údajov však nie je možné zmluvu uzavrieť.

Identifikačné údaje používateľa (napr. meno a priezvisko používateľa, akademický titul, identifikačné číslo, DIČ), kontaktné údaje (napr. adresa bydliska alebo iná adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa), a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. identifikácia tovaru alebo služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácií, ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada vykonaná apod.).

V prípade údajov, pri ktorých existuje zákonom stanovená doba na uchovávanie, je prevádzkovateľ údajov povinný tieto údaje po stanovenú dobu uchovávať. Po uplynutí zákonnej lehoty môžu byť údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi.
 
V prípade údajov, ktorých doba uchovania nie je zákonom stanovená, prevádzkovateľ údajov uchováva údaje po dobu trvania účelu ich spracovania. V prípade údajov, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, môžu byť údaje uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadom, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi.

Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 

 • externým prepravným u dodávateľským spoločnostiam alebo držiteľovi poštovej licencie;
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

 

Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení?

 

 

Účel spracovania údajov
 

Právny základ spracovania údajov

Rozsah spracovania údajov

Doba spracovania údajov

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov )?

7.2

Zasielanie obchodných oznámení používateľom. 
 
Účelom spracovania je zasielanie newsletteru informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné správy (ďalej len „obchodné oznámenie“) používateľom, ktorí na to udelili svoj výslovný súhlas.
 

Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa. 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Pokiaľ používateľ súhlas na spracovanie údajov pre tieto účely neudelí alebo ho odvolá, nebudú mu zo strany FRESH MINDS zasielané obchodné oznámenia, ibaže bude existovať oprávnený záujem spoločnosti FRESH MINDS na takomto spracovaní (k tomu bližšie viď bod 7.4 nižšie).
 

Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa .

Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov pre tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,

 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti FRESH MINDS; alebo na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených v príslušnom obchodnom oznámení.
 2. kliknite na príslušné políčko / odkaz odhlásenia v každom jednotlivom elektronickom obchodnom oznámení.

 

Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané :
 

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

7.3

Zasielanie obchodných oznámení používateľom. 
 
Účelom spracovania je zasielanie newsletteru informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné správy (ďalej len „obchodné oznámenie“) používateľom, ktorých osobné údaje spoločnosť FRESH MINDS získala v súvislosti s predajom tovaru a služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 

Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa. Má sa za to, že v súlade s § 62 zákona o elektronických komunikáciáchbol súhlas s využitím údajov na tieto účely udelený v súvislosti s predajom produktu alebo služieb spoločnosti FRESH MINDS
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Pokiaľ používateľ súhlas na spracovanie údajov na tieto účely odvolá, nebudú mu zo strany FRESH MINDS zasielané obchodné oznámenia.
 

E-mailová adresa používateľa, telefónne číslo používateľa

Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,

 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti FRESH MINDS; alebo na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených v príslušnom obchodnom oznámení.
 2. kliknite na príslušné políčko / odkaz odhlásenia v každom jednotlivom elektronickom obchodnom oznámení.

 

Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané :

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

7.4

Zasielanie obchodných oznámení používateľom. 
 
Účelom spracovania je zasielanie bulletinu informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné správy (ďalej len „obchodné oznámenie“)  používateľom, ktorých osobné údaje FRESH MINDS získal v súvislosti s predajom tovaru.
 

Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch FRESH MINDS, ktorými je zasielanie obchodných oznámení používateľom .
 
Poskytnutie týchto údajov za uvedeným účelom nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné.
 

Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska, kontaktná adresa, vek, pohlavie .

Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely nesúhlasíte, máte právo namietať. V takom prípade spoločnosť FRESH MINDS prestane Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 
Pre viac informácií o práve vzniesť námietku prejdite na článok 9 týchto zásad .

Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané :

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti s Vašou registráciou na webových stránkach ?

 

 

Účel spracovania údajov
 

Právny základ spracovania údajov

Rozsah spracovania údajov

Doba spracovania údajov

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov)?

 

7.5

Registrácia užívateľa „zákazník“ na stránke zariadim.sk
Účelom spracovania je registrácia užívateľa za účelom hľadania a oslovenia dodávateľa alebo za účelom zverejnenia užívateľskej recenzie. FRESH MINDS a využívanie výhod a funkcií webu s tým spojených, a ďalej evidencia otázok používateľa kladených v Poradni.

Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť registrácie a vzniku členstva v užívateľskom systéme  FRESH MINDS.
 

Meno a priezvisko používateľa, adresa, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo, Facebook ID (v prípade registrácie cez Facebook), dalšie dobrovoľné údaje a fotografie uložené do systému, heslo pre prihlásenie k účtu používateľa na stránke zariadim.sk spoločnosti FRESH MINDS.
 

Údaje budú na daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania, t. j. po dobu trvania registrácie v systéme zariadim.sk alebo do odvolania súhlasu.
Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,

 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti FRESH MINDS; alebo
 2. ak ste registrovaný, môžete súhlas odvolať v nastavení Vášho používateľského konta.

Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané:
 

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

 

Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti so spotrebiteľskými súťažami?

 

 

Účel spracovania údajov
 

Právny základ spracovania údajov

Rozsah spracovania údajov

Doba spracovania údajov

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov)?

 

7.6

Spotrebiteľské súťaže.
 
Účelom spracovania je účasť používateľa v spotrebiteľských súťažiach.

Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť účasti v spotrebiteľských súťažiach.
 

Identifikačné a kontaktné údaje používateľa (najmä meno a priezvisko používateľa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa), prípadne FACEBOOK ID pre súťaže na sociálnej sieti Facebook .

Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,

 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti FRESH MINDS.

Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané:
 

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania emailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám .

 

Ostatné prípady spracovanie osobných údajov

 

 

Účel spracovania údajov
 

Právny základ spracovania údajov

Rozsah spracovania údajov

Doba spracovania údajov

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov)?

 

7.7

Komunikácia s používateľmi.

Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch FRESH MINDS, ktorými je zasielanie odpovedí na otázky používateľov systémom chatovacieho prostredia dostupného na webových stránkach alebo inými prostriedkami komunikácie na diaľku, a ďalej zasielanie iných dôležitých informácií alebo oznámení týkajúcich sa webových stránok, obchodných podmienok alebo vzťahu medzi FRESH MINDS a používateľom.
 
Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť spoločnosti FRESH MINDS informovať používateľa o skutočnostiach podľa predchádzajúceho odseku alebo nemožnosť užívateľa položiť otázku.
 

Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska alebo iná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Údaje budú na daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely nesúhlasíte, máte právo namietať. V takom prípade spoločnosť FRESH MINDS prestane Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 
Viac informácií o práve vzniesť námietku nájdete v článku 9 týchto zásad.

Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané:

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

 

7.8

Zlepšenie kvality služieb a produktov FRESH MINDS. 
 
 

Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti FRESH MINDS, ktorými sú analýza dát, vývoj nových a skvalitnenie existujúcich produktov, vylepšenie našich webových stránok, skvalitnenie našich služieb, identifikácia trendov prezerania webových stránok, zobrazovanie a zasielanie relevantnejších ponúk a zasielaných ponúk alebo meranie efektivity našich reklamných kampaní a pod.
 
Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné.
 

Meno a priezvisko používateľa, história prehliadania webových stránok, história nákupov a nákupného správania na weboch FRESH MINDS, vek, pohlavie, súťažné odpovede, dostupné demografické údaje (zdroj napr. Google analytics), e-mailová adresa, IP adresa, Facebook ID používateľa, odpovede používateľa získané z diagnostických nástrojov dostupných na weboch FRESH MINDS
 
 

Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely nesúhlasíte, máte právo namietať. V takom prípade spoločnosť FRESH MINDS prestane Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 
Viac informácií o práve vzniesť námietku nájdete v článku 9 týchto zásad.

Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané :
 

 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, zefektívnenie a zjednodušenie poskytovaných služieb, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;

 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.

 

 

 

Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím