Čo môžem robiť a za koľko?

Aké sú nároky a povinnosti  či zákonitosti tých, ktorí si privyrábajú či už popri práci, alebo na prilepšenie? Pre jednotlivé skupiny pracujúcich sú rôzne obmedzenia – pozrite sa, nakoľko je vaše podnikanie v súlade s literou zákona.

Ak niekto nájde prácu , brigádu, akúkoľvek činnosť, pozrite si, aké má možnosti, obmedzenia a povinnosti. Práca môže byť dohodnutá formou ústnou (Občiansky zákonník – Zmluva o dielo alebo Obchodný zákonník) alebo písomnou (Zákonník práce – Pracovná zmluva, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti)


Evidovaný  nezamestnaný

Som evidovaný na úrade práce, ale nemám nárok na podporu, moja manželka je tiež evidovaná ale má nárok na podporu. Na riadnu zmluvu si nevieme nájsť prácu, ale ponúkli nám možnosť pracovať na dohodu. Čo to znamená a vyradia nás z evidencie na úrade práce?

Uchádzač o zamestnanie, ako občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť pri súčasnom zachovaní nároku na dávku v nezamestnanosti, ak :

  • vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa Zákonníka práce (Pracovná zmluva, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti) alebo na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, a súčasne
  • mzda alebo odmena, ktorú získa za takto vykonávanú zárobkovú činnosť nepresiahne 148,57 € brutto.  Ďalej má povinnosť úradu práce vopred oznámiť najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti. Skutočnosti o výške mzdy (odmeny), je povinný preukázať v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, a to v termíne určenom úradom práce, spravidla v termíne, keď evidovaný uchádzač chodí preukazovať aktívne hľadanie zamestnania a má k dispozícii výplatnú pásku od zamestnávateľa k preukázaniu. Takže pokiaľ dodržíte stanového podmienky z evidencie uchádzača vás nevyradia.

Ak ste nezamestnaný  a neevidovaný na úrade práce, nemusíte si hneď zakladať živnosť alebo firmu

Už dlhšie si neviem nájsť prácu na riadnu pracovnú zmluvu a ani na dohodu. V našom dome bývajú prevažne starší ľudia, ktorý ma z času na čas požiadajú o pomoc, napr. nákupy alebo väčšie upratovanie a núkajú mi za to finančnú odmenu.  Ako by som mohla túto pomoc  vykonávať tak, aby ma nenaháňal daňový úrad ?

Fyzická osoba nepodnikateľ môže pracovať pre potreby inej fyzickej osoby – nepodnikateľa v rámci výkonu príležitostných činností, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za odplatu, inej fyzickej osobe, ktorá nie je v právnom postavení zamestnávateľa.

Takáto práca sa uskutočňuje podľa Občianskeho zákonníka buď podľa § 51 alebo § 631 na základe dohody zmluvných strán, ktorá nemusí byť písomná.

Podľa § 51 - Z dohody musia vyplývať základné podmienky poskytnutia služby/výkonu, najmä druh poskytovanej služby/výkonu, doba a miesto dodania služby a cena za jej dodanie;

Podľa § 631 - Zmluvy o dielo a nasl. Občianskeho zákonníka, kedy sa fyzická osoba v postavení zhotoviteľa zaväzuje pre druhú fyzickú osobu (objednávateľa) zhotoviť dielo a výsledok je zachytený v hmotnej forme. Dielo spočíva predovšetkým v oprave alebo úprave veci, v zhotovení novej veci na zákazku, alebo v montáži veci.  Z ústnej dohody objednávateľa a zhotoviteľ musia vyplývať podstatné náležitosti zmluvy, a to dojednanie o predmete diela a jeho rozsahu (t.j. aký výkon/činnosť sa bude uskutočňovať na základe zmluvy a ich výsledok), o akosti diela, o cene za vykonanie diela, a o čase vykonania diela. Okrem uvedených podstatných náležitostí je vhodné dohodnúť aj miesto vykonania diela. Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky, z ktorého musia vyplývať podstatné náležitosti zmluvy uvedené vyššie. Keďže charakteristickým znakom zmluvy o dielo je zodpovednosť zhotoviteľa za výsledok vykonávanej činnosti, zhotoviteľ zodpovedá za vady. U novovzniknutých vecí 24 mesiacov, pri opravách/úpravách 3 mesiace ((pri stavebných prácach 18 mesiacov), alebo v inej, zmluvnej dohodnutej záručnej dobe, ktorá avšak nesmie byť kratšia ako zákonná záruka. 

Tieto príležitostné činnosti nesmú byť štátom regulované, t. z. že nesmú vyžadovať odbornú spôsobilosť, podmienky povinnej praxe alebo vzdelania, napr. elektrikár , plynár alebo  technik.

Príjem z činnosti vykonávanej príležitostne je fyzická osoba povinná priznať v daňovom priznaní a zdaniť, ak:

  • takýto príjem je oslobodený od dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov, ak úhrn príjmov z príležitostne vykonávaných činností nepresiahne sumu 500 Eur v zdaňovacom období. Ak úhrn príjmov z príležitostných činností presahuje sumu 500 Eur v zdaňovacom období, do základu dane sa zahrnú len príjmy z príležitostných nad 500 Eur;
  • daňovník nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. ak za zdaňovacie obdobie nedosiahol zdaniteľné príjmy (vrátane príjmov z príležitostných činností) presahujúce 50% sumy zodpovedajúcej  19,2 násobku životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (v roku 2011 to bola suma 1779, 65 Eur, v roku 2012 to bude suma 1822,37 Eur, pre rok 2013 je to 1867,97 Eur). 

Zamestnankyňa na materskej pri zachovaní nároku na materské

Som na materskej dovolenke, baví ma pečenie. Rada pečiem hlavne narodeninové torty pre deti s rôznymi rozprávkovými motívmi. Uvažovala som, že by som si mohla prilepšiť finančne týmto pečením k materskému príspevku. Chcela by som sa spýtať, či môžem mať na materskej dovolenke príjem? Ak áno, do akej výšky?

Pri zachovaní nároku na materské  môže mať matka neobmedzený príjem z činnosti

  1. u pôvodného zamestnávateľa, ale na odlišnú zmluvu alebo dohodu, než z ktorých matke vnikol nárok na materské (t.j. na inú zmluvu alebo dohodu, než z ktorej matja poberá materské)
  2. u odlišného zamestnávateľa na zmluvu alebo dohodu
  3. bez vzniku povinnosti podať daňové priznanie do výšky, ako u každého iného daňovníka a to v sume 1867,97 Eur pre rok 2013 (vid. Vyššie)

 

Žena SZČO na materskej dovolenke a dobrovoľne nemocensky poistená osoba pri zachovaní nároku na materské

bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia na príjmovej stránke, t.j. žena – SZČO môže naďalej vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, na základe ktorej si z nemocenského poistenia  uplatňuje nárok na materské, resp. akúkoľvek inú zárobkovú činnosť, či už na základe Pracovnej zmluvy, alebo Dohody


Rodič na rodičovskej dovolenke

Nárok na rodičovský príspevok má rodič dieťaťa, ak má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Keďže podmienka zabezpečovania riadnej starostlivosti o dieťa je zachovaná nielen pri osobnej starostlivosti o dieťa, ale aj pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa inou fyzickou alebo právnickou osobou, rodič nie je obmedzovaný pri výkone zárobkovej činnosti. Rodič poberajúci rodičovský príspevok je teda oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť, bez ohľadu na formu jej vykonávania alebo výšky príjmu z nej dosahovanej, a to bez ovplyvnenia nároku na rodičovský príspevok.

 

Posledná aktualizácia 1.7.2013.

Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím