Všeobecné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť fresh minds, s.r.o. ako Prevádzkovateľ portálu www.zariadim.sk  týmto vydáva tieto všeobecné podmienky užívania Portálu, ktorých predmetom je určenie vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a užívateľa portálu vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom pri užívaní Portálu a využívaní jeho služieb. Vstupom na Portál www.zariadim.sk a jeho užívaním užívateľ bezvýhradne pristupuje k týmto všeobecným podmienkam užívania portálu a prehlasuje, že sa so všeobecnými podmienkami užívania portálu riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, tieto vyjadrujú jeho vôľu pri užívaní Portálu a zaväzuje sa ich dodržiavať pri užívaní Portálu a jeho služieb.

 

II. Základné pojmy

Pojmy používané v týchto všeobecných podmienkach užívania portálu, ktoré nie sú odlišne zadefinované v inej časti všeobecných podmienok užívania portálu, majú pre účely týchto všeobecných podmienok užívania portálu nasledovný význam:

„Prevádzkovateľ“ – obchodná spoločnosť fresh minds, s.r.o., so sídlom Staré záhrady 4816/10, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro., vl.č.: 77913/B, IČO: 46 464 247, ktorá vlastní Portál a vykonáva majetkové práva autora ku grafickému dizajnu portálu, k jeho obsahovej časti a k ďalším častiam, ktoré podliehajú ochrane podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu poskytuje výlučne možnosť vzájomnej výmeny ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov medzi Registrovanými účastníkmi Portálu, a to sprístupnením Portálu užívateľom ako technickej platformy výmeny ponuky a dopytu, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi Registrovanými užívateľmi portálu. Sprístupnenie Portálu a poskytovanie Služieb portálu Prevádzkovateľom nezakladá na strane Prevádzkovateľa právne postavenie sprostredkovateľa podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, obchodného zástupcu podľa § 652 a nasl. Obchodného zákonníka, mandatára podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, sprostredkovateľa podľa § 25 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani žiadneho iného subjektu v právnom postavení podnikateľa sprostredkujúceho príležitosť na uzatvorenie zmluvy Užívateľom portálu.

„Portál“ – web stránka www.zariadim.sk, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ umožňuje vzájomnú výmenu ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov medzi Registrovanými účastníkmi Portálu a poskytuje odplatné služby v oblasti vzájomnej výmeny ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov medzi Registrovanými účastníkmi Portálu, a to bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi Registrovanými užívateľmi portálu. Portál je určený výlučne na odplatné zadávanie ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov Registrovaným užívateľom za účelom ich prezentácie a prípadného ďalšieho využitia ostatnými Registrovanými užívateľmi.

Všeobecné podmienky (ďalej aj ako VP) – tieto všeobecné podmienky užívania Portálu, ktorých predmetom je úprava obsahu zmluvného vzťahu založeného medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom portálu, Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom, pri používaní Portálu a využívaní jeho služieb, predovšetkým práv a povinností v oblasti používania Portálu, ochrany osobných údajov a autorských práv.

Užívateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívi Portál a vstúpi na niektorú z jeho podstránok za účelom oboznámenia sa s Portálom.

Registrovaný užívateľ – fyzická alebo právnická osoba konajúca štatutárnym alebo zmluvným zástupcom, ktorá sa úspešne registrovala prostredníctvom on–line (elektronického) registračného formuláru, v ktorom vyplnila všetky Prevádzkovateľom požadované registračné údaje, udelila súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a pripojila prehlásenie, že vstupom na Portál a jeho následným užívaním bezvýhradne pristupuje k týmto Všeobecným podmienkam.

Služby portálu – bezodplatná služba poskytovanie referencií a odplatné služby Portálu, najmä Služba vytvorenia zákazky, Služba vytvorenia ponuky na konkrétnu zákazku, Služba získania kontaktov dodávateľov, Služba plánovania prác do kalendára, a Služba zverejnenia špeciálnej ponuky, ktoré Prevádzkovateľ odplatne poskytuje Registrovaným užívateľom a to sprístupnením Portálu ako komunikačnej platformy, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi Registrovanými užívateľmi portálu.

Cenník - cenník Služieb portálu, ktorý upravuje výšku odplaty za používanie Služieb portálu, jej splatnosť a spôsob úhrady, a ktorý tvorí neoddeliteľnú časť VP a zmluvného vzťahu založeného používaním Portálu Registrovaným užívateľom.

Zákazník – je registrovaný užívateľ využívajúci Odplatné služby portálu ako Služba vytvorenia zákazky a zároveň všetky bezodplatné služby portálu (najmä Služba poskytovania referencií ).

Dodávateľ – je Registrovaný užívateľ, ktorý využíva všetky Odplatné služby portálu ako dodávateľ a navyše má k dispozícii ostatné odplatné služby - Služba vytvorenia ponuky na konkrétnu zákazku, Služba získania kontaktov dodávateľov, Služba plánovania prác do kalendára a Služba zverejnenia špeciálnej ponuky.

 

III. Používanie služieb portálu

3.1   Užívanie Služieb portálu je podmienené úspešnou on-line (elektronickou) registráciou Užívateľa. Prostredníctvom on-line registračného formuláru Užívateľ, ktorý má záujem stať sa Registrovaným užívateľom, Prevádzkovateľovi:

          3.1.1    poskytne správne a úplné údaje v rozsahu - meno, priezvisko (obchodné meno, názov), adresa trvalého pobytu (sídlo, miesto podnikania), e-mailový a telefonický kontakt, druh Služby Portálu, o ktorej užívanie má Užívateľ záujem a heslo

          3.1.2    udelí formou čestného vyhlásenia slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov poskytnutých do informačného systému Prevádzkovateľa v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, na dobu trvania registrácie a 3 roky po jej deaktivovaní, za účelom ich spracúvania uvedeným v bode 7.1 VP,

          3.1.3    a pripojí súhlas formou jeho zaznačenia v on–line registračnom formulári, že vstupom na Portál a jeho následným používaním bezvýhradne pristupuje k týmto Všeobecným podmienkam.

 

3.2   Úspešnou registráciou sa Užívateľ stáva Registrovaným užívateľom a vzniká mu možnosť formou elektronickej objednávky zakúpiť si odplatné Služby portálu za podmienok stanovených v aktuálnom Cenníku služieb, ktorého súčasťou je podrobný popis výšky odplaty za používanie jednotlivých Služieb portálu, jej splatnosť a spôsob úhrady. Bezprostredne po doručení elektronickej objednávky a úhrade vybraných Služieb Prevádzkovateľ elektronicky potvrdí objednávku Registrovaného užívateľa prostredníctvom informatívneho e.mailu, ktorého súčasťou je aj oboznámenie Registrovaného užívateľa s jeho registračnými a prihlasovacími údajmi (login a heslo). Potvrdením objednávky sa zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom považuje za uzatvorený v písomnej forme podľa § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka a Registrovaný užívateľ udeľuje súhlasí s poskytovaním vybraného druhu Služby portálu podľa § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 108/200 Z.z. Zmluvu je možné uzatvoriť výlučne v slovenskom jazyku a  považuje sa za uzatvorenú na dobu určitú, a to na dobu nevyhnutnú na použitie vybraných Služieb portálu Registrovaným užívateľom.

 

IV. Práva, povinnosti a zodpovednosť Užívateľa a Registrovaného užívateľa

4.1   Užívateľ má právo na bezodplatný vstup na Portál za účelom oboznámenia sa s Portálom a s popisom jeho Služieb. Registrovaný užívateľ má právo na odplatné užívanie Portálu a jeho Služieb, v rozsahu podľa týchto Všeobecných podmienok.

4.2   Užívateľ a Registrovaný užívateľ je povinný užívať Portál a Služby portálu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými podmienkami, rešpektujúc pritom dobré mravy, „netiketu“ (pravidlá internetovej etikety) a bezpečnostné pravidlá siete Internet.

4.3   Registrovaný užívateľ je povinný počas celej doby užívania Portálu a jeho Služieb počínať si tak, aby svojim konaním nepoškodzoval dobré meno Prevádzkovateľa a ostatných účastníkov, nedopúšťal sa neoprávneného zásahu do práv duševného vlastníctva, do práva na ochranu osobnosti, resp. iného protiprávneho konania. Predovšetkým je povinný rešpektovať zákonný a zmluvný rámec ochrany autorských a ostatných práv v oblasti duševného vlastníctva podľa bodu VII. VP a nezasahovať neoprávnene do práva na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka, najmä nezadávať príspevky nepravdivé, rasistické, vulgárne, erotické alebo inak nevhodné, ktorých zverejnenie by neprimerane zasahovalo do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, bolo v rozpore so zásadami dobrých mravov, alebo pravidiel slušného správania.

4.4   V rámci užívania Služieb portálu je Registrovaný užívateľ oprávnený zadávať referencie na ostatných užívateľov. Zakazuje sa zadávať príspevky obsahujúce neplatenú reklamu a príspevky v rozpore s požiadavkami podľa bodu 4.3 VP (t.j. najmä nepravdivé, rasistické, vulgárne, erotické alebo inak nevhodné).

4.5   V rámci užívania Služby poradenstva je Registrovaný užívateľ oprávnený čerpať pre osobné informačné potreby informácie z oblasti poradenstva poskytované Prevádzkovateľom, dodržiavajúc pritom zásady ochrany autorských práv, predovšetkým ustanovenia bodu 8.2 VP.

4.6   Porušenie povinností podľa predchádzajúcich bodov 4.1. až 4.5 VP oprávňuje Prevádzkovateľa k okamžitej deaktivácií registrácie Registrovaného užívateľa, znemožňujúcej ďalšie užívanie Služieb portálu. Konanie Registrovaného užívateľa v rozpore s bodmi 4.1 až 4.5 VP súčasne zakladá nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá mu protiprávnym konaním Registrovaného užívateľa bola spôsobená, ako aj nárok na uplatnenie primeraného zadosťučinenia za neoprávnený zásah do dobrej povesti Prevádzkovateľa.

 

V. Práva, povinnosti a zodpovednosť Prevádzkovateľa

5.1   Prevádzkovateľ je povinný umožniť užívanie Portálu všetkým užívateľom, bez akejkoľvek diskriminácie, ak splnia všetky podmienky užívania Služieb portálu (bod III. VP), dodržiavajú svoje povinnosti (bod IV. VP) a rešpektujú zmluvný a zákonný rámec ochrany autorských a iných práv v oblasti duševného vlastníctva (bod VII. VP). Prevádzkovateľ neručí za dôveryhodnosť, odbornosť a ekonomickú spoľahlivosť Registrovaných užívateľov.

5.2   Prevádzkovateľ je povinný poskytovať Služby portálu s odbornou starostlivosťou, tak aby umožnil čo najefektívnejšie využívanie Portálu a jeho a iných výkonov medzi Registrovanými účastníkmi, prihliadajúc pritom najmä na aktuálnosť, pravdivosť a úplnosť na Portál ním zadávaných informácií. Prevádzkovateľ poskytuje informácie bezodplatne, výlučne na osobné informatívne účely a nezodpovedá za škodu spôsobenú Registrovanému užívateľovi ich neaktuálnosťou, nepresnosťou alebo neúplnosťou. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú technickú funkčnosť a bezpečnosť Portálu ani za škodu, ktorá Registrovanému užívateľovi vznikne v dôsledku technickej poruchy Portálu, ktorú nezavinil.

5.3   Prevádzkovateľ má právo sledovať riadne plnenie povinností Registrovaných účastníkov podľa VP a v prípade zistenia porušenia týchto povinností pristúpiť k okamžitej deaktivácií registrácie Registrovaného účastníka znemožňujúcej ďalšie užívanie Služieb portálu a k uplatneniu náhrady škody, ktorá Prevádzkovateľovi protiprávnym konaním Registrovaného účastníka vznikla.

5.4   Prevádzkovateľ má právo spracúvať osobné údaje v rozsahu, za účelom a po dobu podľa bodu VI. Všeobecných podmienok, na základe súhlasu udeleného podľa bodu 3.1.2 VP.

5.5   Prevádzkovateľ má právo podľa vlastnej potreby a vlastného uváženia, kedykoľvek v priebehu existencie Portálu, vykonávať zmeny Všeobecných podmienok a technickú aktualizáciu Portálu. Zmenu Všeobecných podmienok sa Prevádzkovateľ zaväzuje zverejniť na Portáli najneskôr 24 hodín pred nadobudnutím jej účinnosti, tak aby Registrovaný užívateľ mal možnosť sa s ňou riadne oboznámiť. Uplynutím doby na oboznámenie sa so zmenou Všeobecných podmienok a následným užívaním Portálu a jeho služieb Registrovaný užívateľ bezvýhradne pristupuje k vykonanej zmene Všeobecných podmienok. Predpokladaný termín plánovanej odstávky Portálu za účelom vykonania technickej aktualizácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje oznámiť užívateľovi prostredníctvom Portálu najneskôr 24 hodín vopred, tak aby čo najmenej zasiahol do využívania Portálu užívateľmi.  

5.6   Prevádzkovateľ poskytuje služby výlučne sprístupnením Portálu, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi Registrovanými užívateľmi portálu a neručí za splnenie záväzkov dojednaných medzi Registrovanými užívateľmi, ani za kvalitu a odbornú stránku ich plnenia.

5.7   Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zákazky a ponuky Registrovaným užívateľom, ani za príspevky Registrovaného užívateľa v rámci Služby referencie. Príspevky uverejňované v rámci Služby referencie prezentujú výlučne osobné názory Registrovaného užívateľa. Právne následky porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov užívaním Portálu a jeho Služieb Registrovaným užívateľom zakladá osobnú zodpovednosť príslušného Registrovaného užívateľa.  

 

VI. Cena Služieb a platobné podmienky

6.1   Cena za používanie Služieb portálu, jej splatnosť a spôsob úhrady je určená podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VP.

6.2   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Cenníka. Zmena Cenníka nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na Portály, pokiaľ priamo z Cenníka nevyplýva neskorší dátum jeho platnosti.

 

VII. Ochrana osobných údajov

7.1   Prevádzkovateľ v právnom postavení právnickej osoby podľa § 4 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov), ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov (tzv. prevádzkovateľ), týmto podľa § 6, §7 v spojení s § 10 Zákona o ochrane osobných údajov informuje Registrovaných užívateľov ako dotknuté osoby podľa § 4 Zákona o ochrane osobných údajov, že spracúva osobné údaje Registrovaných užívateľov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, za účelom plnenia zmluvy pri užívaní Portálu, ako aj na marketingové účely a účely prevádzky Portálu.

7.2   Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, po dobu platnosti súhlasu udeleného podľa bodu 3.1.2 VP .

7.3   V súlade s udeleným súhlasom so spracúvaním osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený vykonať prenos osobných údajov v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a prenechať ich spracúvanie sprostredkovateľovi.

7.4   Registrovaný užívateľ ako dotknutá osoba má práva podľa § 20 Zákona o ochrane osobných údajov, vrátane práva odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov udelený podľa bodu 3.1.2 VP, a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa registrovanej Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava, v odd.: Sro, pod vl.č.: 77913/B. Odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov Registrovaným užívateľom Prevádzkovateľ uskutoční automatickú deaktiváciu jeho registrácie.

7.5   Užívateľ a Registrovaný užívateľ ako dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytovaním marketingových informácií, poštou, telefonicky alebo elektronickou poštou v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v spojení s ustanoveniami zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Súhlas udelený podľa predchádzajúcej vety je Užívateľ a Registrovaný užívateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

VIII. Ochrana autorských a ostatných práv v oblasti duševného vlastníctva

8.1   Prevádzkovateľ disponuje užívateľskými právami k doméne www.zariadim.sk a je držiteľom výhradnej licencie podľa § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) na výkon majetkových práv autora podľa § 21 Autorského zákona ku grafickému dizajnu Portálu, a to na všetky spôsoby použitia diela podľa § 18 Autorského zákona, bez vecného a územného obmedzenia. Prevádzkovateľ súčasne vykonáva majetkové práva autora k obsahovej (textovej) časti Portálu a k ostatným jeho častiam, ktoré podliehajú ochrane Autorského zákona.

8.2   Registrovaný užívateľ je oprávnený použiť články, informácie, obrázky, databázy alebo akékoľvek ďalšie údaje (ďalej len „Údaje“) obsiahnuté na Portále výlučne pre osobné a nekomerčné potreby, pričom pri každom použití Údajov obsiahnutých na Portále je povinný riadne uviesť zdroj informácií (uvedením názvu Portálu, jeho domény a označenia Prevádzkovateľa) a dátum získania Údajov z Portálu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa zakazuje umiestňovanie Údajov do diskusných skupín, mail listov alebo elektronických bulletinov.

8.3   Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa zakazuje akékoľvek používanie Údajov obsiahnutých na Portáli, ich spracovanie, zaradenie do súborného diela, verejné rozširovanie (napr. formou kopírovania, cestou multimédií, elektronickou cestou, alebo pomocou sieťového PC), alebo iné sprístupňovanie verejnosti (iný verejný prenos) Údajov na komerčné potreby.

8.4   Právnej ochrane podlieha aj technické a grafické riešenie, návrh a štruktúra Portálu a jeho zdrojový kód. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa zakazuje akékoľvek používanie, vrátane spracovania a rozširovania (napr. cestou kopírovania alebo napodobňovania), akýchkoľvek prvkov použitých v rámci technického a grafického riešenia a štruktúry Portálu.

 

IX. Reklamácia

9.1   Registrovaný užívateľ je oprávnený reklamovať nedostatky funkčnosti Portálu podľa Reklamačného poriadku, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa keď nedostatok funkčnosti Portálu zistil, alebo mohol zistiť.

9.2   Registrovaný užívateľ má právo v rámci reklamácie požadovať primeranú náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v dôsledku nedostatku funkčnosti Portálu, alebo žiadať primeranú zľavu z ceny objednanej Služby.

9.3   Reklamáciu je Registrovaný užívateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa na elektronickej adrese info@zariadim.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

9.4   Nedostatkom  funkčnosti Portálu sa rozumie nefunkčnosť Služieb objednaných Registrovaným užívateľom zavinených Prevádzkovateľom, a to po dobu dlhšiu ako 8 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Nedostatkom funkčnosti Portálu nie je, ak Služby nie sú Registrovanému užívateľovi dostupné v dôsledku vád pripojenia Registrovaného užívateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá a ktoré vylučujú jeho zodpovednosť.

9.5   Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu, alebo ponúknutia náhradných Služieb.

 

X. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

10.1  Užívateľ a Registrovaný užívateľ je oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s otázkami týkajúcimi sa fungovania Portálu a jeho Služieb prostredníctovm e-mailu, telefonicky na +421 918 228 898, alebo pomocou live chat-u priamo na stránke www.zariadim.sk v časti kontakt.

10.2  Vo veciach uplatnenia nárokov z porušenia práv duševného vlastníctva, alebo iných práv prevádzkovaním Portálu je potrebné Prevádzkovateľa písomne kontaktovať bez zbytočného odkladu na adrese info@zariadim.sk.  

 

XI. Záverečné ustanovenia

11.1  Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom neupravené týmito Všeobecnými podmienkami sa spravujú aplikovateľnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Autorského zákona, Zákona o ochrane osobných údajov. Ak Užívateľ pri používaní Portálu má postavenie spotrebiteľa riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými podmienkami Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

11.2  Tieto Všeobecné podmienky boli zverejnené na Portáli dňa 8.10. 2012 a nadobúdajú účinnosť dňa 9.10. 2012.

Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím