Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:                fresh minds, s.r.o.
Sídlo: Staré záhrady 4816/10, 821 05 Bratislava
IČO: 46464247
DIČ:  2820008477
 

Reg. v OR Okresného súdu Bratislava I v odd. sro vo vložke číslo 77913/B

e-mail: info@zariadim.sk
tel. kontakt: +421 918 228 898

                       

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob riešenia reklamácií. Týka sa služieb, ktoré Prevádzkovateľ predal Registrovaným užívateľom na webovom portáli www.zariadim.sk. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Reklamácie sa vybavujú výlučne písomne, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@zariadim.sk počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00. V rovnakom čase sa poskytujú telefonické konzultácie na telefónnom čísle +421 918 228 898.

Registrovaný užívateľ je oprávnený reklamovať nedostatky funkčnosti Portálu, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa, keď nedostatok funkčnosti Portálu zistil, alebo mohol zistiť. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o zaplatení služby (elektronickú faktúru). Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Prevádzkovateľ zistí oprávnenosť reklamácie a v prípade zistenia nedostatkov z jeho strany, odstráni ich v čo najkratšom možnom čase a zároveň informuje Registrovaného užívateľa o postupe elektronickou poštou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia.

V prípade zistenia chýb na strane Prevádzkovateľa ako je popísané vo Všeobecných podmienkach, čl. IX. Reklamácia, ods. 9.4 Všeobecné podmienky, Prevádzkovateľ navrhne Registrovanému užívateľovi spôsob náhrady jemu vzniknutej škody a to buď primeranú zľavu z ceny už zakúpenej Služby alebo ponukou náhradných Služieb. Zľava z ceny sa uplatní formou dobropisu na účet Registrovaného užívateľa.

O každej reklamácii vyhotoví  Prevádzkovateľ reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Registrovaný užívateľ, originál uchová Prevádzkovateľ. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.

 

Orgán dozoru a dohľadu:

SOI (Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170)

Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím